Wyprawy
polski pilot

Etiopia z Depresją Danakil

Cena:
- USD
Przelot: -
Etiopia

W pierwszej części programu udajemy się na południe Etiopii, do dorzecza Doliny Omo. Zamieszkują ją rdzenne plemiona, które zachowały własną kulturę i tradycje. Jest to raj dla fotografów: pięknie pomalowane, nagie ciała mężczyzn, kobiety w ubraniach z kozich skór i domy zbudowane z gałęzi oraz słomy...Odwiedzimy plemiona: Dorze, Konso, Tsamai, Mursi, Hamar, Karo, Nyangatom, Dassaneh i Erbore. Będziemy mieli dużo czasy, by poznać ich codzienne życie i tradycje. Weźmiemy także udział w lokalnych świętach (jeśli takowe będą odbywały się w tym czasie). W drugiej części programu jedziemy do magicznego, starożytnego miasta Harar, zamieszkanego przez somalijskich Etiopczyków. Zbłądzimy w wąskich uliczkach tego muzułmańskiego miasta, a nocą nakarmimy dzikie hieny...Stąd kierujemy się na północ na Depresję Danakil - najgorętszego miejsca na ziemi. Wchodzimy na aktywny wulkan Erta Ale, podglądamy, jak w nieludzkich warunkach wydobywa się sól oraz spotykamy się z Afarami. Następnie jedziemy do Lalibeli - najświętszego miasta Etiopii, gdzie zwiedzamy wykute w skałach kościoły.
Podczas wyprawy pokonywane są dalekie odległości. Trzeba liczyć się także z bardzo wysokimi temperaturami w ciągu dnia.

Program

DZIEŃ 1

Warszawa-Addis Ababa   /   
Wylot do stolicy Etiopii, Addis Abeby z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. PO przylocie transfer do hotelu i odpoczynek po podróży.
Nocleg: hotel w Addis Ababa

DZIEŃ 2

Addis Ababa – Dorze - Arba Minch (530 km)   /   
Po ?niadaniu opuszczamy Addis Ababa i udajemy si? w drog? na po?udnie, do miasta Arba Minch. Po drodze, pó?nym popo?udniem, odwiedzimy plemi? Dorzi, mieszkaj?ce g??boko w górach, w wysokich chatach przypominaj?cych g?ow? s?onia. Na d?ugo w pami?ci pozostan? nam powitalne, zabawne ta?ce tego plemienia, pyszny chleb z m?ki palmowej oraz smak mocnego lokalnego alkoholu. Obowi?zkowo ka?dy powinien spróbowa? ma?ych, przepysznych bananów, które b?dzie mo?na kupi? wsz?dzie za dos?ownie symboliczne kwoty. S?odycz i miodowy posmak tych niedost?pnych w Europie owoców sprawi?, ?e w znakomitych humorach dotrzemy do celu. Wieczorny przyjazd i zakwaterowanie w hotelu w Arba Minch.

DZIEŃ 3

Arba Minch – Jinka (250 km)   /   
Rano, wynaj?t? ?odzi? udamy si? na przeja?d?k? po Jeziorze Chamo. Zobaczymy liczne stada hipopotamów, przeró?nych ptaków wodnych oraz najwi?ksz? atrakcj? tego regionu – Targ Krokodyli. To lokalna nazwa miejsca gdzie ?yje najwi?ksza w Etiopii populacja krokodyli. Niektóre okazy mierz? nawet powy?ej 6 metrów d?ugo?ci. Po wczesnym obiedzie wyruszamy w dalsz? drog? na po?udnie. Pó?nym popo?udniem powinni?my dotrze? do Jinka. Po drodze spotyka? b?dziemy pierwsze plemiona, zamieszkuj?ce te okolice.
Nocleg: hotel w Jinka.

DZIEŃ 4

Jinka – Turmi (240 km)   /   
Po porannym posi?ku wyje?d?amy do znajduj?cego si? niedaleko Parku Narodowego Mago. To terytorium koczowniczego plemienia Mursi. B?dziemy mieli niepowtarzaln? okazj? zobaczy? jedno z niewielu ju? plemion na ?wiecie którego strój, obyczaje oraz styl ?ycia nie zmieni?y si? od wieków. Kobiety Mursi od dziecka wk?adaj? w przeci?te wargi gliniane kr??ki oraz nacinaj?c cia?o tworz? finezyjne wzory na skórze. Przyjrzymy si? z bliska ich codziennemu ?yciu oraz kulturze. Po po?udniu pojedziemy do niewielkiej miejscowo?ci Turmi. Najbli?sz? okolic? miasteczka zamieszkuje plemi? Hamar. Przybyli oni do Etiopii dawno temu z terenów Kongo w ?rodkowej Afryce, w poszukiwaniu bardziej urodzajnych pastwisk. Kobiety Hamar charakteryzuj? si? niezwykle delikatnymi rysami twarzy i przez wielu s? uwa?ane za najpi?kniejsze kobiety Czarnego L?du.
Nocleg w namiotach, w pi?knie po?o?onym campie w Turmi.

DZIEŃ 5

Turmi (plemiona Karo i Nyangatom, 210 km)   /   
Z rana wyruszamy z wizyta do wioski plemienia Karo. Plemi? zagro?one jest wygini?ciem, jego liczebno?? szacuje si? na nieca?e 1000 osób, które zamieszkuj? ostatnie trzy wioski w Etiopii. Karo wyró?nia si? tym, ?e ozdabia swoje cia?a wspaniale wygl?daj?cymi, ró?nobarwnymi wzorami. Charakterystyczne jest te? to, ?e m??czy?ni posiadaj? bogatsze zdobienia ni? kobiety. Popularna jest skaryfikacja. Kobiety Karo nacinaj? skór? a nast?pnie zasypuj? rany popio?em. Takie blizny s? oznak? przynale?no?ci do plemienia. Nast?pnie ?odzi? przedostajemy si? na drugi brzeg Omo i wyruszamy odwiedzi? wioski plemienia Nyangatom. Kobiety Nyangatom nosz? na szyjach ca?e kilogramy pere?ek. Pokazuj? w ten sposób bogactwo oraz swoj? pozycj? w plemieniu. Oprócz wizyty w wioskach b?dziemy mieli tak?e okazj? zobaczy? prawdziw? sawann? z mnóstwem dzikich zwierz?t oraz ogromne kolonie termitów.
Nocleg: kemping w Turmi.

DZIEŃ 6

Turmi (Plemi? Dassanech) - Jezioro Turkana (170 km)   /   
Dzisiejszego dnia udajemy si? do Omorate, z wizyt? do wioski plemienia Dassanech. Jeste?my tylko krok od granicy z Keni? i dwa kroki od gigantycznego Jeziora Turkana. To okolice, gdzie odnaleziono najstarsze szcz?tki ludzkie na Ziemi, kolebka ludzko?ci. Ka?de plemi? to inny strój, inne obyczaje, inny rodzaj budowy domostw i styl ?ycia. Spacer po wiosce w towarzystwie dzieci i kobiet oraz wiecznie powtarzanego s?owa „foto” pozostanie na d?ugo w pami?ci ka?dego z nas.
Nocleg: kemping w okolicy Jeziora Turkana

DZIEŃ 7

Jezioro Turkana – Erbore - Konso (410 km)   /   
Po ?niadaniu wizyta u plemienia Erbore, które zamieszkuje zachodni? cz??? Doliny Omo. Nast?pnie, powoli, opuszczamy plemienne po?udnie Etiopii i jedziemy do Konso. Podziwiamy tutaj niesamowite, ponad 600 letnie warowne mury oraz unikalny, kaskadowy uk?ad budowli. Miasto obj?te jest programem ochrony spu?cizny ?wiatowej mi?dzynarodowej organizacji UNESCO.
Nocleg: hotel lub kemping w Konso

DZIEŃ 8

Konso – Jezioro Ziway (450 km)   /   
Dzisiaj czeka nas ca?odniowy przejazd do Jeziora Ziway. Po dotarciu na miejsce mamy czas wolny na odpoczynek, a dla ch?tnych k?piele w jeziorze.
Nocleg: hotel w okolicy jeziora

DZIEŃ 9

Jezioro Ziway - Park Narodowy Awash (230 km)   /   
Po ?niadaniu, pakujemy nasze baga?e do samochodu i wyje?d?amy do Parku Narodowego Awash. Park s?ynie z pi?knych wodospadów oraz gor?cych ?róde?. ?yj? tu antylopy oraz krokodyle. W Awash spotykamy pierwszych koczowników Afar z ich stadami kóz, owiec i wielb??dów.
Nocleg: hotel lub kemping

DZIEŃ 10

Park Narodowy Awash - Dire Dawa – Harar (350 km)   /   
Dzisiaj udajemy si? w dalsz? drog? na wschód Etiopii. Po po?udniu wizyta w 100 -letniej stacji kolejowej, pami?taj?cej lepsze, nieistniej?ce ju? po??czenia kolejowe. Jest to muzeum ze starymi lokomotywami i wagonami. Niezwyk?a atrakcja dla wszystkich fotografów. Wieczorem docieramy do Harar.
Nocleg: hotel w Harar

DZIEŃ 11

Harar   /   
Hararu to czwarte, naj?wi?tsze miasto islamu. Zza jego murów obronnych strzelaj? w gór? minarety 82 meczetów (najstarszy pochodzi z X w.). Przez wieki Harar by? wa?nym o?rodkiem handlowym i politycznycm dla ca?ego Rogu Afryki. Ca?y dzie? po?wi?camy na zwiedzania miasta, bogatego w zabytki i muzea. Po zapadni?ciu zmroku we?miemy udzia? w karmieniu hien, które codziennie wieczorem przychodz? do miasta z buszu.
Nocleg: hotel w Harar

DZIEŃ 12

Harar – Samara (550 km)   /   
Dzisiaj czeka nas bardzo d?uga droga. Przemieszcamy si? daleko na pó?noc w kierunku Depresji Danakil. Pó?nym popo?udniem przyje?d?amy do Samary.
Nocleg: kemping

DZIEŃ 13

Samara - Erta Ale (300 km)   /   
Dzisiaj odwiedzimy ci?gle aktywny wulkan Erta Ale, który wznosi si? z depresji Danakil na wysoko?? 616 m. Na szczycie wulkanu znajduje si? jezioro sta?ej, wrz?cej lawy. Jest tylko 5 takich wulkanów na ?wiecie. Po dotarciu na szczyt b?dziemy ?wiadkami zapieraj?cego dech w piersiach i niezapomnianego widowiska.
Nocleg: kemping

DZIEŃ 14

Erta Ale - Ahmed Ela (380 km)   /   
Ca?y dzie? sp?dzamy na pustyni. Zobaczymy, jak ?yj? ludzie z plemienia Afar, ktorzy jeszcze do niedawna uwa?ani byli za jedno z najokrutniejszych i najbardziej wojowniczych plemion Afryki. Swego czasu Afarowie swoim zabitym wrogom odcinali moszny i przywi?zywali je do pasa. Wyra?a? to mia?o ich wielk? odwag? i m?stwo. Podró?uj?c po terenach ludu Afar spotyka? b?dziemy tak?e karawany wielb??dów przewo??ce sól.
Nocleg: kemping

DZIEŃ 15

Ahmed Ela - Dallol - Ahmed Ela (80 km)   /   
Po ?niadaniu udajemy si? na wyci?czk? do najni?ej na ?wiecie po?o?onego wulkanu - Dallol, który wprost mieni si? kolorami. Gejzery, stalagmity i ?ó?te siarkowe tarasy tworz? krajobraz, którego nie zobaczymy nigdzie na ?wiecie.Jest to te? miejsce najwy?szej ?redniej temperatury na naszej planecie. Odwiedzimy tak?e po?o?one w okolicy kopalnie soli, gdzie w nieludzkich warunkach wydobywa si? sól z dawnego dna morskiego.
Nocleg: kemping

DZIEŃ 16

Ahmed Ela – Mekele (180 km)   /   
Rano opuszczamy Depresj? Danakil i jedziemy do Mekele. Po ca?ym dniu jazdy, w?ród pi?knych górzystych terenów docieramy do hotelu w Mekele (2084 m n.p.m.).
Nocleg:

DZIEŃ 17

Mekele – Lalibela (410 km)   /   
Po ?niadaniu zwiedzamy kamienny ko?ció? z XI w., a nast?pnie jedziemy do Lalibeli, która jest centrum pieplgrzymkowym i naj?wi?tszym miastem Etiopii. Miasto s?ynie z ko?cio?ów wybudowanych w ska?ach.
Nocleg: hotel w Lalibeli

DZIEŃ 18

Lalibela   /   
Ca?odzienne zwiedzanie 11 ?wi?ty? wybudowanych w XII i XIII wieku. Wed?ug legendy ko?cio?y powsta?y przy pomocy anio?ów, dlatego budowa ich trwa?a prawdopodobnie jedynie 21 lat. Na pewno b?dziemy oczarowani panuj?c? tu atmosfer? kultu.
Nocleg: hotel w Lalibeli

DZIEŃ 19

Lalibela – Kambolcha (310 km)   /   
Rankiem opuszczamy Lalibel? i udajemy si? w powoln? drog? do Addis. Dzisiaj dotrzemy do miejscowo?ci Kambolcha, w której archeologowie odkryli pozosta?o?ci osiedli chrze?cija?skich z I w n.e.
Nocleg: hotel w Kambolcha

DZIEŃ 20

Kambolcha - Addis Abeba (400 km)   /   
Dalsza jazda do stolicy Etiopii. Po dotarciu na miejsce b?dzie czas na ostatnie zakupy czy posi?ek w restauracji. Wieczorem transfer na lotnisko i wylot do Europy.

DZIEŃ 21

Warszawa   /   
Przylot do Warszawy.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
 • wszystkie transfery
 • opiekę polskojęzycznego przewodnika MK Adventure w trakcie całej wyprawy
 • zakwaterowanie w namiotach i hotelach klasy turystycznej
 • transport samochodem 4X4
 • opłaty za pozwolenia wstępu do wiosek odwiedzanych plemion
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych
 • uczestnictwo w lokalnych świętach, obrzędach, weselach (jeżeli takowe będą się odbywać w okolicy w tym czasie)
 • ubezpieczenie KL, NNW i BP

CENA NIE ZAWIERA:

 • przelotów międzynarodowych: Warszawa - Addis Ababa – Warszawa
 • wizy do Etiopii (około 25 USD)
 • śpiworów i karimat (należy wziąć ze sobą z Polski)
 • posiłków oraz napoi (ok. 10 USD dziennie)
 • zwyczajowych napiwków
 • nieobowiązkowego, dodatkowego ubezpieczenia (od chorób przewlekłych, rezygnacji z imprezy turystycznej)
 • opłat za filmowanie i fotografowanie (ok.50 USD)
 • wydatków własnych
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy:

p1
p2
p4
p5
p7
Bocian Safaris