Wyprawy
polski pilot

Kamerun

Cena:
2600 EUR
Przelot: 2900 - 3900 PLN
Kamerun

Zapraszamy na szczególną wyprawę, będącą kwintesencją Kamerunu - kraju, w którym nie istnieje coś takiego, jak masowa turystyka. Pomysł na wyprawę powstał podczas kilku wypraw i wielu tygodni spędzonych w podróży po tym kraju, w trakcie których mieliśmy okazję wybrać i powiązać w całość najpiękniejsze i najciekawsze atrakcje które ma do zaoferowania Kamerun.

W trakcie wyprawy pojedziemy na zachód Kamerunu, gdzie wciąż żywe i niezwykle ciekawe są miejscowe królestwa, następnie pociągiem udamy się na północ kraju w Góry Vokre, do animistów z plemienia Dupa i Dowayo oraz spotkamy się z dumnymi nomadami Mbororo. Czekają nas także niesamowite chwile z Pigmejami Badgeli z okolic Bipindi. Jedną noc spędzimy w szkole dla Pigmejów, a drugą w ich wiosce. Wyprawa zakończy się błogim, dwudniowym wypoczynkiem na jednej z piaszczystych plaż nad oceanem.
UWAGA: Podczas tego programa dużo chodzimy i wspinamy się na lokalne góry. Wymagana jest ogólnie dobra sprawność fizyczna.

minimalna liczba uczestników przy której wyjazd jest realizowany to 6 osób.
Poza podanymi powyżej terminami istnieje możliwość zorganizowania wyjazdów indywidualnych
dla zamkniętych grup - zapytaj o szczegóły oferty - .

Program

DZIEŃ 1

Warszawa – Douala   /   
Wylot z Warszawy i przelot do Kamerunu z przesiadk? w jednym z europejskich portów tranzytowych. Po przylocie do Douala spotkanie z angloj?zycznym przewodnikiem i transfer do hotelu.
Nocleg: hotel w Douala
Wy?ywienie: we w?asnym zakresie.

DZIEŃ 2

Douala– Foumban   /   
Po ?niadaniu w hotelu jedziemy na zachód Kamerunu. Naszym celem jest miasto Foumban. Po drodze zatrzymujemy si?, by kupi? owoce na dalsz? podró?. Popo?udniem docieramy do Wodospadów Ekom Nkam i udajemy si? na krótk? wycieczk? po okolicy. W roku 1984 kr?cono tu sceny do filmu „Legenda Tarzana”. Jest to ?wi?te miejsce ludzi z plemienia MO. Pó?nym popo?udniem docieramy do Foumban.
Nocleg: hotel w Foumban
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 3

Foumban   /   
Dzisiejszy dzie? po?wi?cimy na odkrywanie kultury Bamun. Zwiedzanie zaczynamy od miasta Foumban, które by?o stolic? Królestwa Bamum. G?ównym zabytkiem Foumban jest Pa?ac Su?tana wybudowany w XIX wieku przez XVI su?tana dynastii – Ibrahima Njoya. W pa?acu mie?ci si? fascynuj?ce muzeum z dobytkiem jednego z ostatnich su?tanów, zawieraj?ce min.: suknie su?tana, bi?uteri? i odzie? wojenn?. Najbardziej makabryczn? cz??ci? wystawy jest trofeum ozdobione ludzkimi szcz?kami. Po wizycie w pa?acu udajemy si? na najbardziej kolorowy rynek w Kamerunie. Spacerujemy po cz??ci zdominowanej przez rzemie?lników i lokalnych artystów. To tutaj powstaj? i st?d s? eksportowane ,podziwiane na ca?ym ?wiecie rze?by z br?zu i drewna. Popo?udniem wspinamy si? na wygas?y wulkan Mbapit na którego dnie znajduje si? jezioro. Czas trekkingu to oko?o 40 minut. Ci z nas, którzy maj? jeszcze si?? i ochot? udaj? si? na spacer kraw?dzi? krateru (ok. 1h). Pod wieczór wracamy do hotelu na nocleg. (Je?li b?dzie gor?co najpierw udamy si? na wulkan Mbapit, a nast?pnie zwiedzimy Foumban).
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 4

Foumban – Jaounde   /   
Po ?niadaniu opuszczamy zachodni? cz??? Kamerunu i jedziemy do stolicy. W Jaounde, je?li czas pozwoli, wje?d?amy na otaczaj?ce miasto wzgórza, sk?d rozpo?ciera si? przepi?kny widok na stolic?. Nast?pnie jedziemy w go?cin? do polskiego misjonarza,o.Darka Godawy. Prowadzi on sierociniec dla dzieci.
Nocleg: polska miska w Jaounde lub hotel
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 5

Jaounde – nocny poci?g do Ngaoundere   /   
Poranek na misji przychodzi bardzo szybko.Obserwujemy dzieciaki szykuj?ce si? do szko?y, czy te? bior?ce udzia? w codziennych, obowi?zkowych zaj?ciach na misji. Je?li wczoraj nie uda?o nam si? wjcha? na wzgórze i odwiedzi? Muzeum Benedyktynów to mo?emy to zrobi? dzisiaj. Popo?udniem ?egnamy si? z o.Darkiem i jedziemy na dworzec kolejowy. Nasz poci?g do Ngaoundere opuszcza stacj? o godzinie 18:30, ale ze wzgl?du na ogromny t?ok, na dworcu jeste?my godzin? wcze?niej. Wielobarwny t?um i specyficzna atmosfera tego miejsca wr?cz prosz? si? o zdj?cia. Niestety fotografowanie jest tutaj surowo zakazane. Uwa?a? nale?y tak?e na kieszonkowców.Nocleg sp?dzamy w poci?gu (przedzia?y sypialne, 4-osobowe)
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 6

Nagoundere – Poli   /   
Rano przyje?d?amy do Ngaoungere. Miasto jest stolic? prowincji Adamawa i odgrywa wa?n? rol? ekonomiczn? w regionie. Du?a w tym zas?uga linii kolejowej, która ??czy pó?nocny Kamerun z Czadem. Po krótkiej wizycie w mie?cie jedziemy do Doliny Benoue. Za oknem przewijaj? si? typowo afryka?skie pejza?e, mijamy liczne wioski i miasteczka. W jednej z wiosek, na lokalnym targu, zatrzymujemy si? na obiad. Grillowane mi?so, s?odkie ziemniaki, banany i ciastka daj? nam energi? na dalsz? drog?. Gdy docieramy do Poli jest ju? pó?ne popo?udnie. Idziemy na kolacj? do jednej z lokalnych restauracji.
Nocleg: lokalny hotel
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 7

Poli (plemiona Dowayo oraz Mbororo)   /   
Po ?niadaniu idziemy z wizyt? do plemienia Mbororo. To jedno z nielicznych ju? plemion na ?wiecie, kultywuj?ce prastare tradycje i obyczaje. Co roku w listopadzie, g?ównie na terenie Nigru, ale równie? na pó?nocnych sawannach Kamerunu, odbywa si? ceremonia Gerewol. Jest to rodzaj konkursu zwi?zanego z inicjacj? m?odych ch?opców i uzyskaniem przez nich statusu doros?ego m??czyzny. Kandydaci ta?cz? rami? w rami?, a delegacja m?odych dziewcz?t, wytypowanych przez Starszyzn?, wybiera najpi?kniejszego m??czyzn?. Pretendenci do tego zaszczytu, wyrazem twarzy oraz ?piewem próbuj? przyci?gn?? uwag? dziewcz?t. Musimy pami?ta?, ?e zobaczenie samej ceremonii oraz nasz udzia? w niej nie s? gwarantowane. Po wizycie u Mbororo jedziemy do Kongle, które jest centrum kulturowym plemienia Dowayo. Dowayo to Animi?ci. Ich niezwykle ciekawe tradycje i obyczaje opisa? w ksi??ce „Niewinny Antropolog” Nigel Berley.
Nocleg: namiot w wiosce Dowayo
Wy?ywienie: ?niadanie, lunch, kolacja

DZIEŃ 8

Poli (plemi? Dupa)   /   
Opuszczamy Poli i wyruszamy w kierunku Vokre Mountain. Po dotarciu do strumienia Seksekba wysiadamy z samochodu i udajemy si? w 3-godzinny trekking do wioski plemienia Dupa. Bez w?tpienia jest to jedna z wi?kszych atrakcji naszej wyprawy. Aby dotrze? do tradycyjnej, górskiej wioski pokonujemy liczne poletka uprawne oraz strumienie. Po dotarciu do wioski i po zako?czeniu powitalnej etykiety i uzyskaniu go?ciny, mamy czas na poznanie kultury i tradycji tego plemienia. Rozbijamy namioty i jemy obiad. Reszt? dnia sp?dzamy po?ród cz?onków plemienia, do?wiadczaj?c ich niezwyk?ego ciep?a i go?cinno?ci
Nocleg:namiot w wiosce plemienia Dupa
Wy?ywienie: ?niadanie, lunch i kolacja.

DZIEŃ 9

Poli (plemi? Mbororo)   /   
Po ?niadaniu opuszczamy wiosk? plemienia Dupa i wracamy do Poli. Mamy chwil? na od?wie?enie si? w pokojach hotelowych i odpoczynek po do?? trudnych ostatnich dwóch dniach. Popo?udniem idziemy do jednego z wielu tutaj klanów Mbororo. Niezwykle pi?kne i u?miechni?te kobiety z tatua?ami na twarzach ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem w?ród wszystkich uczestników wypraw do Kamerunu.
Nocleg: lokalny hotel w Poli
Wy?ywienie: ?niadanie i obiad

DZIEŃ 10

Poli - Ngaoundere   /   
Po ?niadaniu opuszczamy wiosk? plemienia Dupa i wracamy do Poli, a nast?pnie jedziemy do Ngaoundere. Pó?nym popo?udniem docieramy do miasta i naszego hotelu. Bierzemy d?ugo oczekiwany prysznic i odpoczywamy po ostatnich dwóch, bardzo intensywnych i interesuj?cych dniach.Nocleg: hotel w NgaoundereWy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 11

Ngaoundere – Jaounde (nocny poci?g)   /   
Dzisiaj, zanim pojedziemy na dworzec kolejowy, odwiedzamy Pa?ac lokalnego, tradycyjnego wodza/przywódcy, zwanego Lamido. Je?li b?dziemy mieli szcz??cie i Lamido b?dzie u siebie to spróbujemy si? z nim spotka?. Je?li czas nam pozwoli to jedziemy tak?e nad Jezioro Tison. Pó?nym popo?udniem pakujemy nasze baga?e do poci?gu i wyruszamy w nocn? podró? do Jaounde.Nocleg: 4-osobowe przedzia?y sypialneWy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 12

Jaounde- Park Mefou – Jaounde   /   
Po przyje?dzie do Jaounde jedziemy do parku Mefou, którym zarza?dza pozarza?dowa organizacja Ape Action Africa. Ma ona na celu ratowanie i rehabilitacje? ma?p zamieszkuja?cych Kamerun. W parku znajduje sie? oko?o 320 naczelnych w tym 110 szympansów i 21 goryli oraz mandryle. Popo?udniem wracamy do Jaounde i mamy czas wolny.
Wy?ywienie: s?niadanie
Nocleg: hotel w Jaounde

DZIEŃ 13

Jaounde – Bipindi   /   
Jemy ?niadanie i udajemy si? w 4-godzinn? podró? do po?o?onego w sercu lasu tropikalnego miasteczka Bipindi. Misteczko zamieszkuje wiele grup etnicznych, w tym Pigmeje, którzy w Kamerunie i s?siednich pa?stwach uwa?ani za ludzi drugiej kategorii. W Bipindi wybierzemy si? nad wodospad oraz odwiedzimy szko?? do której ucz?szczaj? dzieci Pigmejów Bagyeli.
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: proste pokoje w internacie szkolnym

DZIEŃ 14

Bipindi – Obóz Pigmejów Badgeli   /   
Po ?niadaniu idziemy do po?o?onego na obrze?ach lasu lub w lesie obozowiska Badgeli. Dzisiejszy dzie? sp?dzimy w towarzystwie Pigmejów, poznaj?c ich kultur? i tradycje.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: namioty w obozie Pigmejów.

DZIEŃ 15

Obóz Pigmejów – Bipindi – Kribi   /   
Jemy ?niadanie i opuszczamy Pigmejów Badgeli. Nast?pnie ruszamy nad Ocean Atlantycki, do pokolonialnego, niemieckiego miasteczka Kribi. Jest to najlepsze w ca?ym Kamerunie miejsce na relaks i wypoczynek. W okolicy znajdziemy pyszne grillowane ryby oraz s?ynne na ca?y Kamerun krewetki. Zakwaterowanie w klimatycznym, rodzinnym hotelu Tara Plage, po?o?onym przy samej pla?y lub innym o takim samym standardzie.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 16

Kribi   /   
Po ?niadaniu jedziemy lub idziemy na wycieczk? nad Wodospady Lobe. B?dzie czas, by pogaw?dzi? z rybakami ludu Batanga czy Mabi, którzy bia?ego cz?owieka spotkali ju? w XV wieku i jako jedni z pierwszych cierpieli niewolnictwo. Nieopodal wodospadów znajduje si? wioska Grand Batanga, która by?a g?ównym portem handlu niewolnikami.
Wy?ywienie: ?niadanie
Nocleg: hotel Tara Plage lub inny o podobnym standardzie

DZIEŃ 17

Kribi –Douala   /   
Po niespiesznym ?niadaniu korzystamy z ostatnich chwil relaksu w hotelu, a nast?pnie ruszamy do Douala.Przed wylotem do Polski b?dziemy mieli jeszcze czas na ostatnie zakupy. Na dzienny pobyt w Douala b?dziemy mieli do dyspozycji pokój w hotelu lub w misji. Po po?egnalnej kolacji transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 18

Polska   /   
Przylot do Polski.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie wyprawy
 • opiekę polskiego pilota MK Adventure w trakcie całej wyprawy
 • pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Kamerunu

 • transport podczas całej wyprawy (niewielki busik, pociąg, taxi)
 • bilety kolejowe na pociąg: Yaounde – Ngaoundere - Yaounde

 • zakwaterowanie w namiotach, hotelach oraz na misjach

 • wyżywienie: według programu

 • bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych parków narodowych i rezerwatów
 • bilet wstępu do Wodospadów Ekom Nkam
 • bilet wstępu do Muzeum Bamun Palace
 • woda mineralna podczas 3 dni trekkingu w Poli (3 butelki 1,5l / dzień/osobę)
 • serwis anglojęzycznego przewodnika
 • serwis lokalnych przewodników i tragarzy
 • ubezpieczenie KL, NNW i bagaż podróżny na czas wyprawy
 • obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE ZAWIERA:

 • biletu lotniczego Warszawa- Douala-Warszawa
 • wizy do Kamerunu (120 EUR)
 • posiłków i napoi które nie zostały wyszczególnione w programie
 • dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia (od chorób przewlekłych, rezygnacji z wyprawy
 • wydatków osobistych
 • zwyczajowych napiwków
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy:

p1
p2
p4
p5
p7
Bocian Safaris