Inspiracje
polski pilot

Kongo, Gabon, Sao Tome, Gwinea Równikowa

Cena:
ok. 4000 EUR
Przelot: 3500 - 4800 PLN
Sao Tome, Kongo, Gwinea Równikowa, Gabon

Kongo, Gabon, Sao Tome, Gwinea Równikowa

przyjmujemy zgłoszenia -

Program

DZIEŃ 1

Berlin – Brazzavile   /   
Spotkanie z pilotem MK Adventure na lotnisku w Berlinie i wylot do Kongo. Po przylocie transfer do hotelu. Wieczorem spacer po ulicach Brazzaville.
Nocleg w hotelu Hippocampe.
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 2

Dzie? 2 i 3: Brazzaville   /   
Stolica Republiki Konga znajduje si? na po?udniu kraju, nad rzek? Kongo. Brazzaville to niesamowicie interesuj?ce i przyjemne miasto. Znajdziemy tu wiele atrakcji kulturalnych oraz zabytków, ktorych brakuje w innych stolicach Afryki ?rodkowej. Podczas d?ugich w?ócz?g po mie?cie zobaczymy:Brazza Memorial: pomnik po?wi?cony za?o?ycielowi miasta - Pierrowi Savorgnan de Brazza. W 2006 roku jego cia?o powróci?o do Kongo i zosta?o pochowane pod pomnikiem, dom Charlesa de Gaulle, w którym przebywa? na emigracji podczas II Wojny ?wiatowej. (Niestety nie ma mo?liwo?ci zobaczenia domu od ?rodka) oraz s?ynn? ze swych kamiennych ?uków Bazylik? ?w. Anny. B?d?c w Brazza warto odwiedzi? rynek artystów. Jest to najlepsze miejsce w kraju, gdzie mo?emy poobserwowa? lokalnych malarzy/artystów przy pracy. Wielu z nich mia?o swoje wystawy w Europie. Warto te? wybra? si? taksówk? poza miasto, by zobaczy? katarakty na rzece Kongo. Nie mo?emy zapmnie? tak?e o pa?acu prezydenckim oraz targu z lokalnym r?kodzie?em. Jedn? po?ow? dnia sp?dzimy w pirodze na rzece Kongo. Kongo jest najg??bsz? i najpot??niejsz? rzek? Afryki. Z pok?adu ?odzi podejrzymy, jak wygl?da ?ycie mieszka?ców przybrze?nych wsi. B?dziemy równie? wymienia? pozdrowienia z lokalnymi rybakami. B?d?c w stolicy poszukamy tak?e SAPEUR, zwanych modnisiami Afryki, którzy kr??? po ulicach Brazzaville i Kinshasy w ekstrawaganckich, markowych garniturach od Armaniego, Gucci itp. NIE S? TO PODRÓBKI!
Nocleg: hotel Hippocampe
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 3

   /   
Stolica Republiki Konga znajduje si? na po?udniu kraju, nad rzek? Kongo. Brazzaville to niesamowicie interesuj?ce i przyjemne miasto. Znajdziemy tu wiele atrakcji kulturalnych oraz zabytków, ktorych brakuje w innych stolicach Afryki ?rodkowej. Podczas d?ugich w?ócz?g po mie?cie zobaczymy:Brazza Memorial: pomnik po?wi?cony za?o?ycielowi miasta - Pierrowi Savorgnan de Brazza. W 2006 roku jego cia?o powróci?o do Kongo i zosta?o pochowane pod pomnikiem, dom Charlesa de Gaulle, w którym przebywa? na emigracji podczas II Wojny ?wiatowej. (Niestety nie ma mo?liwo?ci zobaczenia domu od ?rodka) oraz s?ynn? ze swych kamiennych ?uków Bazylik? ?w. Anny. B?d?c w Brazza warto odwiedzi? rynek artystów. Jest to najlepsze miejsce w kraju, gdzie mo?emy poobserwowa? lokalnych malarzy/artystów przy pracy. Wielu z nich mia?o swoje wystawy w Europie. Warto te? wybra? si? taksówk? poza miasto, by zobaczy? katarakty na rzece Kongo. Nie mo?emy zapmnie? tak?e o pa?acu prezydenckim oraz targu z lokalnym r?kodzie?em. Jedn? po?ow? dnia sp?dzimy w pirodze na rzece Kongo. Kongo jest najg??bsz? i najpot??niejsz? rzek? Afryki. Z pok?adu ?odzi podejrzymy, jak wygl?da ?ycie mieszka?ców przybrze?nych wsi. B?dziemy równie? wymienia? pozdrowienia z lokalnymi rybakami. B?d?c w stolicy poszukamy tak?e SAPEUR, zwanych modnisiami Afryki, którzy kr??? po ulicach Brazzaville i Kinshasy w ekstrawaganckich, markowych garniturach od Armaniego, Gucci itp. NIE S? TO PODRÓBKI!
Nocleg: hotel Hippocampe
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 4

Brazzaville – Libreville   /   
Dzisiaj opuszczamy Kongo. Jedziemy na lotnisko i lecimy do Gabonu. Po przylocie kwaterujemy si? w hotelu, a nast?pnie jedziemy zwiedzi? miasto. Libreville to serce i jedyne prawdziwe miasto Gabonu w ktorym mieszka 1/3 mieszka?ców kraju. Jest to te? miasto sk?pane w oleju pieni?dzy. Nie zobaczy si? drugiego takiego miasta w Afryce, jak Libreville. Znajdziemy tu chodniki, czyste, villowe ulice i eleganckie restauracje. Prawdziwe, afryka?skie ?ycie spotkamy dopiero wzd?u? linii brzegowej oraz na lokalnych, zat?oczonych bazarach. Libreville jest te? jednym z najdro?szych afryka?skich miast. W mie?cie znajdziemy wi?cej ciekawych architektonicznie ni? historycznych budynków. Podczas zwiedzanie miasta udamy si? pod Pa?ac Prezydencki (zakaz robienia zdj??!) i do Muzeum Sztuki Tradycyjnej (ciekawa, ale skromna wystawa masek).Przejdziemy si? tak?e wizytówk? Libreville: Bulwarem Niepodleg?o?ci. Jest to szeroka ulica, która ci?gnie si? wzd?u? wybrze?a. Po drodze znajduje si? wspomniane wcze?niej Muzeum Sztuki Tradycyjnej, pomnik wyzwolonego niewolnika oraz port.
Nocleg: hotel w Libreville.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 5

Libreville – Lambarene   /   
Po ?niadaniu wsiadamy do naszego busika i jedziemy w oko?o 4-godzinn? podró? do Lambarene. Miasto podzielone jest rzek? Ogooue na trzy cz???i i po??czone dwoma mostami. Znajduje si? tutaj szpital,wybudowany w 1913 roku przez Alberta Schweitzera. Szpital dzia?a do dzisiaj i przyjmuje rocznie oko?o 40 000 pacjentów. Jest te? czo?owa? placówka? badawcza? w Afryce, prowadza?ca? badania nad malaria?. W drodze do Lambarene zatrzymujemy si? w dwóch wioskach (Tchad oraz Dongouila). Po przyje?dzie do Lambarene udajemy si? na zwiedzanie historycznej cz??ci szpitala oraz okolicy (je?li nie przyjedziemy zbyt pó?no).
Nocleg: hotel w Lambarene.
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 6

Lambarene - Libreville (Gabon)   /   
Po ?niadaniu, udajemy si? nad jezioro, wypo?yczamy ?ód? i wyruszamy na rejs. Okolica jest przepi?kna. Spotykamy wielu rybaków z którymi zamieniamy par? zda?. Staniemy tak?e oko w oko z hipopotamami. Pó?nym popo?udniem powrót do Libreville.
Nocleg: hotel w Libreville.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 7

Libreville – Park Nyonie (Wonga Wongue Reserve)   /   
Po ?niadaniu jedziemy do Rezerwatu Nyonie. Jest to przepi?kny i bardzo zró?nicowany park. Dwie trzecie parku zajmuje las tropikalny, a pozosta?? cz??? sawanna i lasy mangrowe. Na terenie parku ?yje wiele zwierz?t, min.: s?onie, bawo?y, goryle nizinne, szympansy, pantery czy ?winie rzeczne. Granic? parku jest ocean, a tutejsze, bia?e pla?e s? miejscem, gdzie ?ó?wie sk?adaj? jaja. Dzisiejsze popo?udnie sp?dzimy na safari w parku.Kolacja i nocleg w lodgy na terenie parku.
Wy?ywienie: ?niadanie i kolacja

DZIEŃ 8

Nyonie – Libreville   /   
Dzisiejszy poranek sp?dzimy na pieszym safari w lesie tropikalnym lub na sawannie parku w poszukiwaniu goryli, ma?p i s?oni le?nych. Niestety bardzo trudno jest dostrzec te zwierz?ta, gdy? najmniejszy szelest p?oszy je do lasu. Nie oznacza to jednak, ?e b?dziemy bez szans! Po obiedzie wyruszamy w drog? powrotn? do Libreville. To ju? nasz ostatni wieczór w Gabonie, wi?c mo?emy uda? si? do jednej z przybrze?nych restauracji na po?egnaln? kolacj?.
Nocleg: hotel w Libreville.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 9

Libreville – Wyspy ?w. Tomasza i Ksi???ca   /   
Dzisiaj ?egnamy Gabon i oko?o godziny 12:00 lecimy do Sao Tome, które jest stolic? pa?stwa od po?owy XiX wieku. Wyspy zosta?e odkryte w 1470 roku przez P. Escobara i J. de Santarema i ju? od roku 1522 roku stanowi?y koloni? portugalsk?. Pierwszymi osadnikami wysp byli skazani i wyp?dzeni z Portugalii ?ydzi. Przez d?ugi okres czasu wyspy by?y o?rodkiem handlu niewolnikami. Pracowali oni na licznych tutaj plantacjach trzciny cukrowej, kawy oraz kakao. Po przylocie do Sao Tome ?apiemy taksówk? i jedziemy do hotelu w centrum miasta. Po zakwaterowaniu si? w pokojach idziemy na zwiedzanie stolicy. G?ównymi zabytkami s? Katedra z XVI wieku oraz Fort Sao Sebastiao w którym mie?ci si? niewielka, ale imponuj?ca kolekcja ikon religijnych i artefaktów kolonialnych. Sao Tome najlepiej zwiedza si? na pieszo b??dz?c po?ród kolorowych uliczek i lokalnych bazarów (Mercado i Mercado Novo).
Nocleg: Sweet Guesthouse.
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 10

Sao Tome – Principe   /   
Jemy ?niadanie i jedziemy na lotnisko, sk?d samolot zabierze nas na Wysp? Ksi???c?. Po krótkim locie l?dujemy w jedynym mie?cie na wyspie – San Antonio i jedziemy do hotelu. Czas na odpoczynek i zwiedzanie okolicy. Wyspa Ksi???ca to druga co do wielko?ci wyspa pa?stwa Sao Tome i Principe. Pó?nocn? i ?rodkow? cz??? wyspy zajmuj? plantacje kawy, kakao i palmy kokosowej (niektóre od czasów wygonienia Portugalczyków stoj? zniszczone i nieczynne).
Nocleg: hotel/schronisko Arca de Noe.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 11

Principe   /   
Dzisiaj z samego rana wynajmujemy skutery i wyruszamy na zwiedzanie wyspy. Na pewno wybierzemy si? na jedn? z opustoszalych plantacji kakao lub kawy i poszukamy najprawdziwszych, dzikich pla?.
Nocleg: Arca de Noe.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 12

Principe – Sao Tome – Porto Alegre   /   
Po ?niadaniu przejazd na lotnisko i powrót na Sao Tome. Wynajmujemy samochód i jedziemy do Porto Alegre. Po drodze zwiedzamy ruiny starej plantacji Igua Ize oraz jedn? z istniej?cych na wyspie plantacji kawy i kakao. W okolicy Porto Alegre kwaterujemy si? w skromnym hoteliku Jale Ecolodge. Na pla?? Jale w miesi?cach od wrze?nia do kwietnia przyp?ywaj? samice kilku gatunków ?ó?wi, by sk?ada? jaja. W nocy udajemy si? z przewodnikiem i latarkami na pla?e.
Nocleg: hotel Jale EcoLodge.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 13

Porto Alegre – Sao Tome   /   
Po ?niadaniu wybieramy si? ?odzi? na niewielk? wysp? Rolas, potocznie zwan? wysp? ?ó?wi. Jest to niewielka, po?o?ona dok?adnie na równiku wysepka, która s?ynie z przepi?knych pla? oraz fantastycznych widoków. Na wyspie znajduje si? tylko jeden, luksusowy o?rodek wypoczynkowy. Po po?udniu wsiadamy na ?ód? i wracamy do miasta Sao Tome.
Nocleg: Sweet Guesthouse.
Wy?ywienie: brak

DZIEŃ 14

Sao Tome – Malabo (Gwinea Równikowa, Wyspa Bioko)   /   
Po po?udniu opuszczamy s?oneczne Sao Tome i lecimy do Gwinei Równikowej, do Malabo. Po oko?o godzinie lotu docieramy na miejsce (ok. Godz. 17-tej). Bierzemy taksówki i jedziemy do naszego hotelu. Wieczorem idziemy na kolacj? i spacer po mie?cie.
Nocleg: hotel w Malabo.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 15

Malabo   /   
Z samego rana idziemy do Ministerstwa Turystki, by otrzyma? pozwolenie na przejazd i pobyt w Moka Wildlife Centre oraz zezwolenie na robienie zdj??. Po za?atwieniu wszystkich formalno?ci bierzemy taksówki i jedziemy zwiedzi? miasto. Najpierw zwiedzamy now? cze?? tzw. Malabo II z biurowcami i dzielnicami domków jak w Europie, a potem jedziemy do starej kolonialnej dzielnicy gdzie ogl?damy katedr? ?w. El?biety z XIX wieku, plac Niepodleg?o?ci ,Pa?ac Prezydenta. Wsz?dzie na ulicach stolicy wisz? portrety prezydenta Obianga Nguema Mbanogo który rz?dzi od 38 lat.
Nocleg: hotel w Malabo.
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 16

Malabo – Moka   /   
Po odebraniu pozwole? na podró? jedziemy do wioski Moka. Po drodze zatrzymujemy si? w wielu punktach widokowych. Po dotarciu na miejsce kwaterujemy si? w lokalnym hotelu w wiosce Moka i idziemy na zwiedzanie okolicy. Dzie? zagospodarujemy sobie na miejscu. Do Moka pojedziemy po otrzymaniu pozwole? na przejazd. Mo?e to by? rano, ale te? po po?udniu, a nawet nast?pnego dnia. Je?li b?dziemy musieli zosta? na jeszcze jedn? noc w Malabo to nale?y doliczy? ok. 30-40 EUR / nocleg (W Moka hotel jest ta?szy).
Wy?ywienie: ?niadanie

DZIEŃ 17

Moka – Malabo - Europa   /   
Moka Wildlife Centre jest g?ówn? siedzib? Programu Ochrony Bioró?noro?no?ci Bioko. Misj? MWC jest ochrona ró?norodno?ci biologicznej wyspy Bioko, a zw?aszcza jej krytycznie zagro?onych ma?p naczelnych oraz ?ó?wi morskich.. Najwi?kszym problemem MWC jest ci?g?a utrata endemicznych gatunków 7 ma?p, które przez komercyjne polowania trafiaj? na sto?y najbogatszych ludzi w Malabo. Po ?niadaniu, oko?o godziny 10:00 idziemy na trekking po lesie deszczowym. Mamy dwie trasy do wyboru:1. Dosy? m?cz?cy, 5-6 godzinny trekking do wulkanicznego Jeziora Biao. Szlak wiedzie ostro do góry . W drodze b?dzie mo?na spotka? wiele gatunków ptaków, 7 gatunków ma?p, kameleony, motyle itp. Bardziej aktywni tury?ci mog? zdecydowa? si? na zej?cie do brzegu jeziora.2. 3-4 godzinny trekking do wodospadów. Trasa prowadzi przez las a? do kraw?dzi kanionu, sk?d rozpo?ciera si? przepi?kny widok na okolic?. Po drodze spotka? mo?na te samo zwierz?ta co w wycieczce do kraw?dzi krateru, ale ze wzgl?du na wi?ksze nat??enie ruchu na tej trasie oraz polowania szanse mamy troch? mniejsze.
Po wycieczce, pó?nym popo?udniem wracamy do Malabo. Transfer na lotnisko i wylot do Europy.

DZIEŃ 18

Berlin   /   
Przylot do Berlina.

CENA ZAWIERA:

- uczestnictwo w programie imprezy
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko (taksówki)
- opiekę polskiego pilota MK Adventure
- przeloty międzynarodowe: Brazzavile - Librevile, Librevile - Sao Tome, Sao Tome - Principe, Sao Tome - Malabo
- zakwaterowanie: Hotele klasy turystycznej, misje
- Pośrednictwo i opłaty wizowe: Kongo, Gabon, Gwinea Równikowa, Sao Tome
- safari w Nyonie, zwiedzanie Lambarene, łódź na wyspę Rolas, wynajęcie samochodów z kierowcami, trekking w Moka...
- ubezpieczenie KL, NNW i BP

CENA NIE ZAWIERA:

- przelotu międzynarodowego: Berlin – Brazavile – Malabo - Berlin (ok. 3500 PLN. Możliwy też wylot z Warszawy)
- wyżywienia
- zwyczajowych napiwków
- dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia (choroby przewlekłe, koszty rezygnacji z
imprezy)
- dopłaty do pokoju jednoosobowego

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies