Ekspedycje
polski pilot

Gabon.Parki Narodowe Moukalaba Doudou i Loango

Cena:
4440 EUR
Przelot: ok.3700 PLN
Gabon

Podczas tej wyprawy poznajemy naturalne piękno dwóch parków narodowych Gabonu. Moukalaba Doudou słynie głównie z wielkiej ilości małp naczelnych, a Loango z występowania słoni leśnych, bawołów, antylop i goryli, które możemy spotkać nawet na plaży! Oba parki będziemy odkrywać częściowo pieszo i częściowo łodziami. Czeka nas także dość długi, bo 18 kilometrowy trekking w który wybierzemy się wspólnie z tragarzami. Miejsce do którego idziemy zarezerwowane jest tylko dla wytrwałych turystów. Goryle, słonie leśne, udział w rutuale bwiti i pobyt w najdzikszych miejscach Gabonu to tylko niektóre atrakcje tej wyprawy...

Uwaga: Program dla osób, które znają afrykańskie realia i nie są im straszne długie przejazdy, zimna woda lub jej całkowity brak i ogólne zmęczenie. Mogą zdarzyć się opóźnienia i popsute samochody:-)
Wielkość grupy: 7 osób

Program

DZIEŃ 1

Warszawa - Libreville   /   
Spotkanie z pilotem MK Adventure na lotnisku w Berlinie lub w Warszawie i wylot do Gabonu. Po przylocie do Libreville spotkanie z naszym lokalnym przewodnikiem i transfer do hotelu. W zale?no?ci od godziny przylotu mo?liwe samodzielne spacery po mie?cie.
Nocleg: hotel w Libreville.

DZIEŃ 2

Libreville - Lambarene   /   
Czeka nas dzisiaj d?uga podró? do miasta Lambarene. Z okien samochodu podziwia? b?dziemy pi?kne widoki. Góry, rzeki i mijane barwne wioski Fang towarzyszy? nam b?d? dzisiaj ca?y dzie?. W drodze, je?li czas pozwoli, odwiedzimy polskich misjonarzy. Po kilku godzinach docieramy do Lambarene, starego, kolonialnego miasta, po?o?onego w?ród licznych, malowniczych jezior. Okolic? zamieszkuje wiele endemicznych gatunków ptaków. Poniewa? miejsce to jest bardzo rzadko odwiedzane przez turystów, nie posiada praktycznie ?adnej bazy noclegowej. Dlatego dzisiejszy nocleg sp?dzimy w pokojach go?cinnych lokalnego szpitala…
Nocleg: pokoje go?cinne w Albert Schweitzer Hospital.

DZIEŃ 3

Lambarene – Doussala   /   
Wcze?nie rano jemy ?niadanie i idziemy zwiedzi? wybudowany w 1913 roku przez Alberta Schweitzera szpital. Dzia?a on do dzisiaj i przyjmuje rocznie oko?o 40 000 pacjentów. Jest te? czo?ow? placówk? badawcz? w Afryce, prowadz?c? badania nad malari?. Po wizycie w starej, muzealnej cz??ci szpitala jedziemy do Doussala. Cz??? dzisiejszej trasy, do miejscowo?ci Tchibanga, pokonujemy drog? asfaltow?, a dalej jedynie utwardzon?. Doussala to niewielka wioska po?o?ona na obrze?ach Parku Narodowego Moukalaba Doudou. To tutaj sp?dzimy 2 kolejne noce.
Wy?ywienie: ?niadanie i kolacja
Nocleg: lokalny, niewielki hotel

DZIEŃ 4

Park Narodowy Moukalaba Doudou   /   
Moukalaba Doudou to trzeci, najwi?kszy park narodowy Gabonu. Teren parku jest bardzo zró?nicowany: od lasów tropikalnych i sawanny po papirusowe mokrad?a. Na zachód od rzeki Moukalaba i na wschód od laguny znajduj? si? góry Doudou. Jest to najwi?kszy pas górski w po?udniowo-zachodniej cz??ci Gabonu. W parku wyst?puje najwi?ksza populacja ma?p naczelnych (ok. 5000 szympansów i goryli nizinnych), co daje doskona?e mo?liwo?ci na ich spotkanie. W parku sp?dzimy dwa dni na tropieniu zwierz?t, g?ównie ma?p naczelnych i odwiedzimy jedn? z rodzin goryli, która przyzwyczajona jest do obecno?ci cz?owieka. Z tymi wspania?ymi zwierz?tami mo?na przebywa? tylko 1 godzin? i nale?y przestrzega? wszystkich regu? o których zostaniemy poinformowani na wcze?niejszym spotkaniu z tropicielami i przewodnikiem.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: lokalny, niewielki hotel w Doussala

DZIEŃ 5

Park Narodowy Moukalaba Doudou   /   
Kolejny dzie? na terenie parku. Je?li poprzedniego dnia nie tropili?my goryli to zrobimy to dzisiaj.
Moukalaba Doudou s?ynie tak?e z wyst?powania 380 gatunków ptaków. Jest to wi?c raj dla entuzjastów ptaków!
Dzisiejszej nocy b?dziemy uczestniczy? w ceremonii Bwiti. Kult bwiti to jedna z form religii w Afryce. Zwi?zany jest z plemionami ?rodkowego Gabonu, po?udniowego Kamerunu i Gwinei Równikowej. Wielk? rol? w wierzeniach bwiti pe?ni? przodkowie, którzy ci?gle uczestnicz? w ?yciu ludzi i maj? na nich wielki wp?yw. Najwa?niejsz? rol? w tym kulcie odgrywa Iboga. Jest to ?wi?ta ro?lina, która ma w?a?ciwo?ci halocynogenne. Cz?owiek, który poddaje si? rutua?owi zjada du?e dawki ibogi, co wprowadza go w stan ró?nych wizji, niedost?pnych dla innych osób. Ca?y ceremonia? jest niezwykle ciekawy i towarzyszy mu muzyka. Trwa nawet 3 dni. Wierzy si?, ?e ?wi?ta ro?lina (iboga) mo?e wyleczy? z na?ogów.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: lokalny, niewielki hotel w Doussala

DZIEŃ 6

Doussala – Sette Cama (Park Narodowy Loango)   /   
Wcze?nie rano, po ?niadaniu, pakujemy baga?e do samochodu i ruszamy w drog? do Sette Cama. Cz??? naszej dzisiejszej trasy jest nam ju? znana. Cofamy si? do Tchibanga, a st?d asfaltow? drog? jedziemy do miejscowo?ci Gamba. W niewielkim porcie ?adujemy wszystkie nasze baga?e do ?odzi i p?yniemy do wioski Sette Cama. Po dotarciu na miejsce kwaterujemy si? w niewielkim, hoteliku prowadzonym przez lokaln? spo?eczno??. Je?li czas nam pozwoli to idziemy na spacer po wiosce.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: lokalny, niewielki hotel Abietu w Sette Cama

DZIEŃ 7

Park Narodowy Loango   /   
Sette Cama jest bram? wjazdow? do parku. Zjemy ?niadanie i idziemy na spacer po parku, a popo?udniem wsiadamy na ?ód? i p?yniemy do przepi?knej laguny, po?o?onej wzd?u? wybrze?a Oceanu Atlantyckiego. Jest to teren parku narodowego.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: lokalny, niewielki hotel Abietu w Sette Cama

DZIEŃ 8

Park Narodowy Loango - Akaka Forest   /   
Po ?niadaniu ponownie pakujemy si? do ?odzi i p?yniemy przez lagun? do Sounga na rzece Akaka. St?d zaczynamy nasz 18-kilometrowy spacer do Inioungou. Tylko pieszo mo?emy dotrze? do tego miejsca. Razem z nami w?druje nasz lokalny przewodnik oraz tragarze (nie musimy wi?c d?wiga? naszych plecaków!). Po kilku godzinach marszu docieramy do Inioungou i kolejn? ?ódk?, p?yniemy na nasz kemping w Lesie Akaka. Jest to miejsce magiczne i odleg?e, dost?pne tylko dla wytrwa?ych turystów. Uwaga na s?onie, które cz?sto odwiedzaj? camp?.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Akaka Camp

DZIEŃ 9

Las Akaka (Park Narodowy Loango)   /   
Po nocy sp?dzonej na campie wyruszamy na penetrowanie lasu i poszukiwanie zamieszkuj?cych go zwierz?t, g?ównie s?oni le?nych, bawo?ów i antylop sitatunga.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Akaka Camp

DZIEŃ 10

Las Akaka – Enamino Camp   /   
Po ?niadaniu udajemy si? na jeszcze jeden spacer po lesie, a pó?niej wsiadamy do ?odzi i p?yniemy rzek? na pó?noc. Naszym dzisiejszym celem jest po?o?ony na dzikiej pla?y Oceanu Atlantyckiego Camp Enamino. Popo?udniem, cz??ciowo ?ódk? i cz??ciowo samochodem docieramy na miejsce.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Enamino Camp

DZIEŃ 11

Enamino Camp   /   
Ca?y dzie? sp?dzimy na campie (wersja dla bardziej zm?czonych;-) ) lub zwiedzaniu okolicy. Mo?emy uda? si? do lasu lub sp?dzi? b?ogie chwile na przepi?knej, pustej, dzikiej pla?y. Camp po?o?ony jest na skarpie przy pla?y. Z tarasów namiotu lub hamaków rozci?ga si? panoramiczny widok na ocean na którym mo?emy noc? obserwowa? fosforyczny plankton, a przy odrobinie szcz??cia, za dnia zwierz?ta, które wychodz? z lasu na pla?? (hopopotamy, s?onie le?ne, szympansy i goryle). W lipcu i sierpniu jest szansa na ogl?danie spektakularnych skoków wielorybów, które w tych miesi?cach przyp?ywaj? do ciep?ych wód Gabonu.
Wy?ywienie: ?niadanie, obiad i kolacja
Nocleg: Enamino Camp

DZIEŃ 12

Enamino Camp – Port Gentil   /   
Po ?niadaniu opuszczamy dzikie zak?tki Gabonu i wracamy do cywilizacji. Czeka nas d?uga droga do Port Gentil, drugiego co do wielko?ci miasta w Gabonie i najwi?kszego portu morskiego w kraju. Dzisiejsz? tras? pokonujemy cz??ciowo drog? ubit?, a cz??ciowo asfaltow?. Po dojechaniu do miasta jedziemy do naszego hotelu.
Wy?ywienie: ?niadanie i obiad
Nocleg: hotel klasy turystycznej

DZIEŃ 13

Port Gentil – Libreville - wylot   /   
To ju? nasz ostatni dzie? w Gabonie, ale mamy jeszcze troch? do przep?yni?cia? Jedziemy do portu i ?apiemy jeden z wielu promów, który zabierze nas w 5-godzinn? podró? do Libreville. B?dziemy mie? czas na pogaw?dki z miejscowymi. Po dotarciu do stolicy udajemy si? jeszcze na ostatnie zakupy i spacery po mie?cie. Wieczorem trasnfer na lotnisko i wylot do Europy.

DZIEŃ 14

Warszawa   /   
Powrót do kraju.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w programie imprezy
 • opiekę polskojęzycznego pilota MK Adventure
 • opiekę lokalnego przewodnika
 • transfery lotnisko-hotel-lotnisko
 • NOCLEGI: wyszczególnione w programie imprezy (często zimna woda)
 • WYŻYWIENIE: wyszczególnione w programie imprezy
 • TRANSPORT: samochód z kierowcą, łodzie, prom
 • wstępy do parków narodowych
 • śledzenie goryli
 • trekking z przewodnikiem i tragarzami na trasie Sette Cama, a Akaka
 • uczestnictwo w rutuale Bwiti
 • pośrednictwo wizowe w Ambasadzie Gabonu w Berlinie
 • obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 • ubezpieczenie KL, BP i NNW

CENA NIE ZAWIERA:

 • przelotu międzynarodowego na trasie: Warszawa/Berlin – Libreville – Warszawa/Berlin
 • wizy do Gabonu (80 EUR)
 • udziału w ceremonii Bwiti
 • napoi i dodatkowych posiłków
 • napiwków
 • wstępu do Szpitala Alberta Schweitzera
 • zwyczajowych napiwków
 • dopłata do pokoju jednoosobowego: 200 EUR (tylko hotel w Libreville, Lambarene i Port Gentil)
 • dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia (koszty rezegnacji z imprezy turystycznej, choroby przewlekłe i inne)
Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies