Wyprawy
polski pilot

Namibia,Botswana,Zimbabwe. ADVENTURE TOUR

Cena:
2200 EUR
Przelot: 2900-4500
Zimbabwe, Namibia, Botswana

Program wyprawy został ułożony z myślą o wszystkich, którzy pragną przeżyć prawdziwą, afrykańską przygodę! Uczestnicy samodzielnie poprowadzą terenowe samochody 4x4 przez najpiękniejsze zakątki Namibii, Botswany i Zimbabwe.

To, czego możecie spodziewać się po tej wyprawie, to setki kilometrów pustynnych i szutrowych dróg, przeprawa samochodami przez najprawdziwszą dżunglę, biwaki pod niebem pełnym gwiazd, zapach ogniska, przepiękne, najwyższe wydmy na świecie, bajeczna Delta Okavango, Wodospady Wiktorii i wszechobecna dzika natura.
Nad całością wyprawy czuwać będzie nasz doświadczony polskojęzyczny pilot / kierownik wyprawy.

Program

DZIEŃ 1

Dzie? 1: Warszawa – Johannesburg   /   
Przelot do stolicy Namibii z przesiadk? tranzytow? w jednym z europejskich portów lotniczych oraz w Johannesburgu w RPA.

DZIEŃ 2

Dzie? 2: Johannesburg – Windhoek    /   
Przylot do Namibii. Po odebraniu baga?y z lotniska jedziemy do Windhoek, gdzie zapoznajemy si? z samochodem, sprz?tem i omawiamy tras? wyprawy.
Nocleg w hotelu klasy turystycznej w Windhoek.

DZIEŃ 3

Dzie? 3: Windhoek - Sesriem   /   
Rano opuszczamy Windhoek i wyruszamy w drog? do Sesriem . Podró? odbywa? si? b?dzie drog? szutrow?. Ju? w pierwszym dniu wyprawy zobaczymy, dlaczego Namibia nazywana jest krajem kontrastów. Zostawimy nowoczesne miasto, jakim jest Windhoek dla zapieraj?cych dech widoków jakie spotkamy po drodze. Ten nieska?ony cywilizacj? krajobraz to niesamowita przestrze? a? po horyzont. Niski drzewostan na sawannie i brak drzew na pustyni pozwala nam podziwia? krajobraz, którego nie zobaczymy nigdzie indziej. Przed kolacja jedziemy zwiedzi? Sesriem Canion.
Nocleg na kempingu w Sesriem.

DZIEŃ 4

Dzie? 4: Sesriem – Solitaire   /   
Dzisiaj wstajemy bardzo wcze?nie aby zd??y? na wschód s?o?ca w Sossusvlei. W drodze powrotnej zaliczamy szczyt najwy?szej wydmy ?wiata - Dune 45, a nast?pnie jedziemy do Solitaire.
Po po?udniu docieramy do lodgy w Solitaire na nocleg.

DZIEŃ 5

Dzie? 5: Solitaire – Walvis Bay – Swakopmund   /   
Wyruszamy w drog? do Walvis Bay. Przemierzamy pustyni? Namib drogami szutrowymi. Podczas podró?y spotykamy zwierz?ta zamieszkuj?ce t? okolic? , tj.: dzikie strusie, zebry, oryksy oraz ?yrafy. Zatrzymujemy si? tak?e w kilku punktach widokowych: Gaub Pass, Kuiseb Pass oraz Dune Seven. Po drodze przekraczamy Zwrotnik Kozioro?ca!
Nocleg w hotelu w Swakopmund.

DZIEŃ 6

Dzie? 6: Swakopmund   /   
Dzisiejszego dnia b?dzie mo?liwo?? skorzystania z wielu atrakcji fakultatywnych. G?ówne z nich to: - rejs ?ódk? w poszukiwaniu delfinów, fok, pelikanów i, przy odrobinie szcz??cia, wielorybów (ok.60 EUR). Na ?odzi przewidziana jest przek?ska, g?ównie s? to owoce morza i szampan.- wyjazd na pustyni? w poszukiwaniu Little Five (ok.60 EUR). Oprócz wymienionych powy?ej atrakcji b?dzie mo?liwo?? wybra? si? na niezapomnian? wycieczk? kulturaln? Hafeni Tours, odwiedzi? muzeum, oceanarium, park w??y czy galeri? kryszta?u. Dla ??dnych adrenaliny polecamy tak?e jazd? wzd?u? wyschni?tego koryta rzeki Swakop.
Nocleg w Swakopmund.

DZIEŃ 7

Dzie? 7: Swakopmund – Wybrze?e Szkieletów – Cape Cross - Spitzkoppe   /   
Poranek rozpoczynamy od spaceru po Swakopmund. B?dzie czas na zakup pami?tek. Nast?pnie wyruszamy wzd?u? wybrze?a Atlantyku, tzw drog? soln?. Pierwszy przystanek mamy tu? przed Henties Bay. Zobaczymy wrak statku, który osiad? tam ca?kiem niedawno. Kolejny przystanek to Cape Cross i s?awna kolonia fok. Cape Cross jest znany z dwóch rzeczy. Z kolonii fok, na której zobaczymy dwustutysi?czne stado oraz krzy?y postawionych przez portugalskiego odkrywc? Diago Cao w 1486. Jeste?my na Wybrze?u Szkieletów. Tutejszy klimat nie ma nic wspólnego z klimatem, który znamy z innych pusty?. Zimny pr?d Bengalski, p?yn?cy znad Antarktydy wraz z bryz? wiej?ca od ch?odnego Atlantyku, powoduj? tworzenie si? g?stej mg?y, która niczym zawiesina ci??kich chmur wisi nad wybrze?em Namibii. Owa mg?a jest jedynym ?ród?em wilgoci dla wielu przedstawicieli ?wiata zwierz?cego. Wybrze?e Szkieletów znane jest g?ównie z wraków statków i historii o ?eglarzach w?druj?cych setki kilometrów w g??b l?du w poszukiwaniu ?ywno?ci. Jak ju? si? nacieszymy wrakami i dramatycznym klimatem tego miejsca to zostawiamy ch?odne wybrze?e i wyruszamy w g??b l?du. Kolejny nocleg zaplanowali?my w Spitzkoppe, nazywanym Matternhornem Afryki (wygl?dem przypomina troch? najpi?kniejszy szczyt Alp). Mimo, ?e wznosz?cy si? na wysoko?? 1800 m n.p.m. Spitzkoppe nie jest najwy?sz? gór? Namibii, to ze wzgl?du na zdumiewaj?ce kontury jest najbardziej znan? gór? kraju. Po?o?ona w ?rodku nieko?cz?cej si? równiny, niczym wyspa, jest widoczna z bardzo daleka. Za dodatkow? op?at? b?dzie mo?liwo?? odbycia wycieczki w celu zobaczenia malowide? naskalnych Buszmenów.
Nocleg na kempingu w Spitzkoppe.

DZIEŃ 8

Dzie? 8: Spitzkoppe - Damaraland   /   
Wyruszamy do Damaraland. Mijamy miejscowo?? Uis, niewielkie miasteczko za?o?one przez górników z pobliskiej kopalni rudy ?elaza. Kopalnia zosta?a zamkni?ta w 1990 roku i od tamtej pory miasteczko zmienia si? powoli w miasto duchów. W roku 2010 zosta?y mu odebrane prawa miejskie. Po drodze mijamy ma?e wioski ludu Herero. Zatrzymujemy si? w jednej z nich aby zakupi? troch? lokalnych wyrobów. Fakultatywnie, b?d?c w tym miejscu, warto z?o?y? wizyt? w skansenie ludu Damara.
Nocleg w Mowani Campsite.

DZIEŃ 9

Dzie? 9: Damaraland – Kaokoland (Opuwo)   /   
Dzisiaj jedziemy do Opuwo. Po drodze mijamy malownicze wioski ludzi HERERO. Codzienny strój kobiet z tego plemienia to wiktoria?skie suknie i chusty na g?owach zaplecione tak, aby tworzy?y krowie rogi – symbol Herero. Je?li czas pozwoli to zajedziemy do Palmwag Game Reserve, gdzie przy odrobinie szcz??cia mo?emy spotka? pustynn? czwórk?: ?yraf?, S?onia, Nosoro?ce i Lwy (fakultatywnie). Wieczorem doje?d?amy do Opuwo.
Nocleg w pi?knej lodgy w Opuwo.

DZIEŃ 10

Dzie? 10: Opuwo – Park Narodowy Etosha   /   
Po ?niadaniu idziemy do wioski plemienia Himba (fakultatywnie). Nast?pnie opuszczamy Opuwo i udajemy si? w drog? do Parku Narodowego Etosha. Noclegi w Etoshy mamy na kempingach. Uwa?amy, ?e jest to ciekawsza opcja spania w krainie zwierz?t. Na kontakt z dzik? przyrod? nie b?dziemy narzeka?. W nocy odwiedza? nas b?d? szakale oraz inne fascynuj?ce zwierz?ta, a odg?osy afryka?skiego buszu nie pozwol? nam szybko zasn??...

DZIEŃ 11

Dzie? 11 i 12: Park Narodowy Etosha   /   
Przed nami dwa dni w Parku Narodowym Etosha. Sp?dzimy je na fascynuj?cym safari, w trakcie którego b?dziemy tropili i podziwiali dzikie zwierz?ta. Czas wolny pomiedzy safari b?dziemy sp?dza? relaksuj?c si? w basenie.
Noclegi na kempingu w namiotach.

DZIEŃ 12

Dzie? 11 i 12: Park Narodowy Etosha   /   
Przed nami dwa dni w Parku Narodowym Etosha. Sp?dzimy je na fascynuj?cym safari, w trakcie którego b?dziemy tropili i podziwiali dzikie zwierz?ta. Czas wolny pomiedzy safari b?dziemy sp?dza? relaksuj?c si? w basenie.
Noclegi na kempingu w namiotach.

DZIEŃ 13

Dzie? 13: Park Narodowy Etosha – Tsumeb – Buszmeni   /   
Opuszczamy Etoshe i jedziemy do wioski Buszmenów. Z do?wiadczenia wiemy, ?e po?egnanie z Etosha nie jest przyjemne. To jedno z takich miejsc, gdzie spokojnie mo?na sp?dzi? nawet ca?y miesi?c! Po drodze zatrzymujemy si? w Tsumeb na zakupy. Tsumeb to pi?kne górnicze miasteczko, niezwykle dobrze zaopatrzone. Zatrzymujemy si? tak?e w Grootfontein. Zoaczymy tutaj najwi?kszy meteoryt ?wiata – Hoba. Z Grootfontain jedziemy ju? prosto do wioski Buszmenów. Wioska prowadzona jest na zasadzie skansenu. Wizyta w wiosce to dzi? jedyna mo?liwo?? poznania tych cudownych ludzi, którzy swoj? go?cinno?? okupili wygnaniem. Na odwiecznych terenach Buszmenów stan??y farmy i kopalnie.
Nocleg: lodge

DZIEŃ 14

Dzie? 14: Wioska Buszmenów – Maun   /   
Po ?niadaniu opuszczamy Tsumkwe. Po kilkunastu kilometrach jazdy na wschód znajdujemy si? na granicy z Botswan?, gdzie musimy bardzo dobrze wypatrywa? urz?dników i biur celnych, by nie przejecha? granicy bez stempla w paszporcie :)!
Po, mamy nadziej?, bezstresowej odprawie pokonujemy dosy? trudny odcinek piaszczystej drogi. Ten cie?ki dzie? wynagrodzi nam pobyt w jednej z lodgy w Maun, które jest stolic? Delty Okavango. To tutaj organizujemy sobie lot nad Delt? - przymusowy fakultet (!!!). W Maun rozpoczynaj? si? wszystkie wyprawy do Morem

DZIEŃ 15

Dzie? 15: Delta Okavango (Rezerwat Moremi)   /   
Dzisiaj jedziemy do Rezerwatu Moremi. Moremi to ponad 1000 mil kwadratowych obszaru, który uwa?any jest za najpi?kniejszy rezerwat przyrody w ca?ej Afryce. Delta Okavango znana jest chyba ka?demu podró?nikowi. Mamy tutaj wodne laguny, niezliczon? ilo?? kana?ów wodnych, piaski Kalahari, Mopane i Knob Forest. Rzeki Okavango tworz? idealne warunki dla dzikich zwierz?t, dlatego jest to park najliczniej zamieszka?y przez dzikie zwierz?ta. Tutaj nie ma problemu, by zobaczy? lwy, s?onie, bawo?y, kudu, hieny, antylopy Eland i wiele innych.
Nocleg na kempingu Moremi.

DZIEŃ 16

Dzie? 16: Delta Okavango – Park Narodowy Chobe   /   
Dzisiaj czeka nas przeprawa z Rezerwatu Moremi do Savuti w Parku Narodowym Chobe. Jest to przeprawa przez wod?, piaski i krzaki:-)! Trasa wiedzie przez jedne z najpi?kniejszych obszarów Afryki, a ju? na pewno tych najdzikszych. Jest zielono, pi?knie i w ka?dym momencie mo?emy spotka? zwierz?ta, w??czaj?c w to liczne tutaj wielkie drapie?niki. Przemierzaj?c królestwo zwierz?t samochód dostaje nie?le w ko??. Jad?c w kilka samochodów jednak spokojnie dajemy rad?. Savuti Camp jest w samym centrum dzikiej przyrody. Jest to te? ulubione miejsce odwiedzin s?oni, które b?d? cz?stymi go??mi naszego obozu. Zdarza si? równie?, ?e stada lwów le?? na drodze i nie robi? sobie nic z nadje?d?aj?cych samochodów. Ostatnio, podczas gotowania makaronu na kempingu, s?o? przyszed? zajrze? nam do garnka:-).
Nocleg w Savuti Camp.

DZIEŃ 17

Dzie? 17: Park Narodowy Chobe (Savuti – Kasane)   /   
Dzisiejsza trasa to du?o piasku i s?oni:-)!. Po dotarciu do celu i zakwaterowaniu w lodgy jemy szybki lunch i mamy chwil? na odpoczynek. Po po?udniu wyp?ywamy ?ódk? na rzek? Chobe (jest to fakultet, ale obowi?zkowy, bo tylu zwierz?t w jednym miejscu jeszcze nie widzieli?my!).
Nocleg w lodgy w Kasane.

DZIEŃ 18

Dzie? 18: Kasane – Victoria Falls (Zimbabwe)   /   
Z Kasane do Wodospadów Wiktorii mamy nieca?e 100 km. Musimy jednak przeprawi? si? przez granic? do Zimbabwe, a to niestety mo?e troch? potrwa?... Mimo wszystko jeste?my pozytywnie nastawieni. Jak dojedziemy na miejsce to upajamy si? widokiem jednego z siedmiu cudów natury jakim s? Wodospady Wiktorii.
Nocleg w Lodge w Victoria Falls.

DZIEŃ 19

Dzie? 19: Wodospady Wiktorii   /   
Dzisiejszy dzie? przeznaczony jest na dowolne skorzystanie z wielu lokalnych atrakcji: spacer wzd?u? wodospadu, najs?ynniejszy na ?wiecie rafting, spacer z lwami lub s?oniami, Bungee Jumping, loty na lotni, lot helikopterem, czy wizyta w Zambii i k?piel w basenie nad spadem wodospadu (atrakcje s? dodatkowo p?atne).
Nocleg w lodge w Victoria Falls.

DZIEŃ 20

Dzie? 20: Wodospady Wiktorii – Warszawa (wylot do Europy)   /   
Po ?niadaniu ?egnamy si? ju? z Afryk?. Pakujemy nasze baga?e do samochodu i jedziemy na lotnisko. Wylot do Polski.

DZIEŃ 21

Dzie? 21: Warszawa   /   
Przylot do Warszawy.

CENA ZAWIERA:

• uczestnictwo w programie imprezy
• opiekę polskiego pilota/ kierownika grupy
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko
• wynajem samochodu 4X4 z pełnym ubezpieczeniem
• ZAKWATEROWANIE: hotele, namioty i lodge
• WYŻYWIENIE: śniadania w lodgach / hotelach
• transport samochodem 4X4
• sprzęt kempingowy (namioty na dachu lub na ziemi)
• GPS z mapami
• lodówka
• szczegółowo opracowana trasa
• ubezpieczenie KL, NNW i BP

CENA NIE ZAWIERA:

• przelotu międzynarodowego na trasie: Warszawa – Windhoek – Victoria Falls - Warszawa (3700 PLN)
• wizy do Namibii: 80 EUR (najbliższa Ambasada Namibii jest w Berlinie), Botswany (dostępna bezpłatnie na granicy) oraz Zimbabwe: 30 USD (dostępna na granicy)
• dodatkowych atrakcji oznaczonych w programie, jako „fakultatywne”
• wyżywienia (poza śniadaniami w lodgach i w hotelach): ok. 150 EUR / osobę
• opłat za wstępy do parków narodowych/rezerwatów, wstępy do wiosek odwiedzanych plemion, koszty paliwa, opłat granicznych:ok.300 EUR / osobę
• atrakcji dostępnych przy Wodospadach Wiktorii
• wydatków osobistych
• dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia (choroby przewlekłe, ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy).

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Przez bezdroża Sudanu

Cena: 1835 USD
Przelot: 2800 - 3100 PLN
Sudan
Czas: 13 dni
27.02.20 - 11.03.20
Poczuj oddech prawdziwej pustyni, zobacz zapomniane, starożytne piramidy czarnych władców Nubii, odkryj nieznaną historię czarnego lądu. Przemierzając bezdroża pustynnego, tajemniczego i wciąż słabo poznanego Sudanu, poczujesz smak prawdziwej przygody!!!Cena przelotu jest uzależniona od bieżącej oferty przewoźników lotniczych i może ulec zmianie. Nie latamy czarterami!!!
Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Czas: 19 dni
16.11.20 - 04.12.20
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy: