Wyprawy
polski pilot

Przez bezdroża Sudanu

Cena:
2000 USD
Przelot: 2400 - 3000 PLN
Sudan

Poczuj oddech prawdziwej pustyni, zobacz zapomniane, starożytne piramidy czarnych władców Nubii, odkryj nieznaną historię czarnego lądu.
Przemierzając bezdroża pustynnego, tajemniczego i wciąż słabo poznanego Sudanu, poczujesz smak prawdziwej przygody!!!Cena przelotu jest uzależniona od bieżącej oferty przewoźników lotniczych i może ulec zmianie. Nie latamy czarterami!!!

Cena przelotu jest uzależniona od bieżącej oferty przewoźników lotniczych i może ulec zmianie. Nie latamy czarterami!!!

Poza podanym powyżej terminem istnieje możliwość zorganizowania wyjazdów indywidualnych
dla zamkniętych grup od 2 osób - zapytaj o szczegóły oferty.
________________________________________________________________________

STATUS WYPRAWY: przyjmujemy zgłoszenia
________________________________________________________________________

CENA: 2000 USD/osobę
minimalna liczba uczestników przy której wyjazd jest realizowany to 6 osób

Program

DZIEŃ 1

Dzie? 1.Warszawa – Chartum   /   
Spotykamy si? wszyscy na mi?dzynarodowym lotnisku Ok?cie w Warszawie. Przed nami oko?o dwie godziny lotu do portu w Amsterdamie lub Istambule, gdzie przesi?dziemy si? na samolot do Chartumu. B?dziemy mieli zatem sporo czasu, ?eby o wszystko zapyta? pilota wyprawy oraz wzajemnie si? pozna?. L?dujemy w stolicy Sudanu bardzo pó?nym wieczorem. Po wyj?ciu z samolotu od razu wiemy gdzie jeste?my. Pomimo do?? pó?nej pory Sudan wita nas gor?cym, niesamowicie suchym powietrzem. Udajemy si? do hotelu odespa? trudy podró?y.

DZIEŃ 2

Dzie? 2. Chartum i Omdurman   /   
Jemy ?niadanie i wyruszamy na zwiedzanie Chartumu. Zwiedzamy ?elazne pozycje stolicy Sudanu, czyli Muzeum Narodowe, dom Kalifa czy grobowiec Mehdiego. Ducha miasta i klimaty czarnej Afryki poczujemy na pradawnym i niesamowicie barwnym targu w Omdurman. Okazja do zrobienia niepowtarzalnych zdj??! Zobaczymy tak?e miejsce, gdzie Nil Bia?y ??czy si? z Nilem B??kitnym. Nocleg w hotelu w Chartumie.

DZIEŃ 3

Dzie? 3. Chartum – Pustynia Bayoda – Dongola   /   
Wcze?nie rano pakujemy baga?e do naszych samochodów i przez Pustyni? Bayuda jedziemy w stron? miasta Dongola. Po mini?ciu Omdurmanu zatrzymamy si? na chwil? na pustyni, ?eby zobaczy? ogromne kolonie termitów. Niedaleko od Dongoli odwiedzimy Al Khandaq. Miejsce to, zbudowane na brzegu Nilu, by?o strategiczn? fortyfikacj? a jego pocz?tki si?gaj? czasów wczesnego chrze?cija?stwa. Po wizycie w Al Khandaq jedziemy ju? prosto do Dongoli. Nocleg w hotelu w Dongola.

DZIEŃ 4

Dzie? 4. Dongola – Sesibi – Soleb    /   
Po ?niadaniu udajemy si? z wizyt? na lokalny targ. Nast?pnie pustynnym traktem ruszamy w stron? Sesibi. Droga któr? jedziemy, zwana jest tutaj Drog? 40 Dni. Dok?adnie tyle czasu potrzebuje karawana wielb??dów na dotarcie do Egiptu. Wiedzie ona przez bezkresn? pustyni? i od wieków po dzie? dzisiejszy u?ywana jest przez karawany. Przy odrobinie szcz??cia b?dziemy mieli mo?liwo?? spotkania z jedn? z nich. Na rozprostowanie ko?ci zatrzymujemy si? w ma?ej wiosce Taiab, po?o?onej nad brzegiem Nilu. Nie bez powodu wybieramy Taiab - to niezwykle pi?kne widokowo miejsce i naprawd? z wielkim ?alem opuszczamy je, ?eby wyruszy? w dalsz? drog?. Po drodze zwiedzimy jeszcze ?wi?tyni? wybudowan? przez Amenhotepa IV ku czci Boga Atona. Dalej jedziemy ju? prosto do Soleb. Na miejscu podziwiamy zachód s?o?ca nad ?wi?tyni? Amenhotepa III, zbudowan? ku czci Boga Amuna. ?wi?tynia jest nubijsk? kopi? ?wi?ty? egipskich, z filarami ?udz?co przypominaj?cymi te, znane nam ze ?wi?tyni El-Karnak w Luksorze. B?dzie okazja na przepi?kne zdj?cia w ciep?ym ?wietle zachodz?cego afryka?skiego s?o?ca. Nocleg sp?dzimy w tradycyjnym nubijskim domu go?cinnym w Soleb.

DZIEŃ 5

Dzie? 5. Soleb – Sedenga – Wyspa Sai   /   
Z rana udajemy si? na zwiedzanie ?wi?tyni Amuna w Soleb. Nast?pnie korzystaj?c z ni?szej temperatury o poranku, wybieramy si? na spacer brzegiem Nilu. Po spacerze jedziemy do Jebel Dosha, gdzie zobaczymy skaln? ?wi?tyni? Thutmosa III oraz trzy staro?ytne monumenty, tak?e wykute w litej skale. Nast?pnie udamy si? do wioski Sedenga, gdzie zwiedzimy ?wi?tyni? królowej Tiye, ?ony Amenothepa III. W Sedenga przeprawimy si? promem na drug? stron? Nilu. B?dzie tam na nas czeka?a ?ód?, któr? pop?yniemy na wysp? Sai. W trakcie pó?godzinnej przeja?d?ki ?odzi? wypatrujemy krokodyli oraz podziwiamy przepi?kne wysepki otaczaj?ce Wysp? Sai. Nocleg w nubijskim domu go?cinnym na wyspie Sai.

DZIEŃ 6

Dzie? 6. Wyspa Sai – Abri – Amara West – Tombus   /   
Na wyspie znajduj? si? ?lady osadnictwa z czasów starej Nubii, czarnych faraonów oraz wczesnego chrze?cija?stwa. Jest to kolejne, niezmiernie wa?ne stanowisko archeologiczne w Sudanie. Zwiedzaj?c wysp? dos?ownie chodzimy po historii. Co chwila napotykamy kawa?ki wiekowej ceramiki czy narz?dzi. Z wyspy wydostajemy si? promem. Czeka nas kolejny dzie? podró?y przez bezdro?a Sudanu, w trakcie którego dotrzemy do Abri, gdzie zjemy lunch w lokalnej restauracji. Nast?pnie przez Amara West pustynnym szlakiem udamy si? w kierunku Tombus. Po drodze b?dziemy mija? liczne wioski nubijskie oraz podziwia? ksi??ycowy krajobraz tej cz??ci Sudanu. Zobaczymy tak?e trzeci? katarakt? na Nilu oraz malowid?a naskalne, datowane na 3100 r.p.n.e. Po dotarciu do Tombus, nocleg w nubijskim domu go?cinnym.

DZIEŃ 7

Dzie? 7. Tombus – Kerma – Oaza Kawa   /   
Po ?niadaniu idziemy na spacer po Tombus, w trakcie którego zobaczymy przepi?kn? katarakt? na Nilu. Nast?pnie pojedziemy do staro?ytnego nubijskiego miasta Kerma, gdzie w lokalnej restauracji zjemy obiad. Po obiedzie zwiedzanie niesamowitych zabytków Kermy oraz wizyta w muzeum. Pod koniec dnia czeka nas jeszcze godzina drogi przez pustyni?. Dzisiejszy nocleg sp?dzimy na pustynnym kempingu, w przepi?knie po?o?onej w?ród wydm oazie.

DZIEŃ 8

Dzie? 8. Oaza Kawa – Old Dongola – Karima   /   
Po ?niadaniu b?dziemy mieli chwil? aby nacieszy? oczy przepi?knymi widokami oraz nape?ni? aparaty niesamowitymi zdj?ciami najprawdziwszej pustyni. Zwiedzimy tak?e poblisk? ?wi?tyni? Amuna. Nast?pnie ruszymy w trzygodzinn? drog? do Old Dongola. Ta chrze?cija?ska stolic? nubijskiego królestwa Makuria przed laty by?a wa?nym miastem ?wiata Islamu. Po?o?ona jest na wschodnim brzegu Nilu i otoczona zewsz?d bezkresn? pustyni?. Znajduj? si? tutaj jedne z najwi?kszych i najwa?niejszych stanowisk archeologicznych. To tutaj w?a?nie pracuje grupa polskich archeologów. Podziwia? b?dziemy pozosta?o?ci ko?cio?a z VII w. z doskonale zachowanymi granitowymi kolumnami oraz niesamowite, ogromne kurhany. Z Old Dongola pojedziemy do Karimy, gdzie w lokalnym domu go?cinnym sp?dzimy noc.

DZIEŃ 9

Dzie? 9. Kurru – Jebel Barkal – Karima   /   
Z samego rana jedziemy do Kurru. Tam czeka nas zwiedzanie kompleksu grobowego, pochodz?cego z XXV dynastii królów nubijskich (890 r.p.n.e.). W ramach wizyty zejdziemy w g??b dwóch grobowców: Króla Tanuta Amani oraz Królowej Kalahata. Nast?pnie pojedziemy oko?o 20 kilometrów do monumentalnej ska?y Jebel Barkal, u stóp którego zwiedzimy niezwyk?e ruiny ?wi?tyni egipskiego boga Amona. ?wi?tynia ta by?a swojego czasu najwa?niejszym centrum kultu religijnego Królestwa Kush. Dla ch?tnych b?dzie okazja do wspinaczki na szczyt Jabel Berkal, sk?d rozpo?ciera si? naprawd? niesamowity widok na pustynn? okolic?. To tutaj Giuseppe Verdi zainspirowany histori? i niesamowitym pi?knem tego miejsca, stworzy? swoj? s?awn? oper? Aida. Wieczorny powrót na kolacj? i nocleg do domu go?cinnego w Karima.

DZIEŃ 10

Dzie? 10. Karima – Nuri – Gazali – Pustynia Bayoda – Meroe   /   
Dzisiejszy dzie? rozpoczniemy od wizyty na lokalnym targu w Karima. Nast?pnie przeprawimy si? na drugi brzeg Nilu i pojedziemy w stron? kompleksu piramid Nuri. Na szczerej pustyni strzelaj? w niebo 74 ogromne, zapomniane przez ?wiat staro?ytne piramidy. Z Nuri jedziemy jakie? 30 km. do Doliny Gazali, sk?d przez Pustyni? Bayoda pod wieczór dostaniemy si? do Meroe. To najprawdziwsza per?a Sudanu. Widok tego miejsca zapiera nam dech w piersiach. Na wzgórzu, w?ród pomara?czowych pustynnych wydm, stoi prawie 200 piramid. Mimo up?ywu czasu, wiele z nich zachowanych jest w bardzo dobrym stanie. W ciep?ym ?wietle zachodz?cego s?o?ca kontemplujemy widoki i robimy przepi?kne zdj?cia. Dzisiejsza noc tak?e b?dzie wyj?tkowa! ?pimy w namiotach, bezpo?rednio przy samych piramidach. Niesamowita atmosfera tego miejsca oraz niemal namacalna blisko?? okrutnych czarnych faraonów nie pozwala nam d?ugo zasn??…

DZIEŃ 11

Dzie? 11. Meroe – Shend – Mussawarat Es Sufra – Naga   /   
Kto prze?y? wschód s?o?ca na pustyni, ten nigdy w ?yciu go nie zapomni. To szczególna gratka dla amatorów fotografii. Pustynia zmienia kolor od czerwonego, poprzez pomara?czowy do ?ó?tego. Do tego b?dziemy mieli du?o czasu, ?eby w absolutnej ciszy pustyni, samotnie pow?óczy? si? w?ród kompleksu piramid. Przyt?oczeni pi?knem tego miejsca, w milczeniu jemy szybkie ?niadanie, pakujemy obóz i jedziemy zobaczy? le??ce niedaleko pozosta?o?ci Królewskiego Miasta. Nast?pnie przejazd do Shendi, gdzie odwiedzimy barwny, lokalny market, i dalej pustynnym traktem do Mussawarat. Kompleks ?wi?tynny Musawarat As-Sufra zadziwia unikatowymi w skali ?wiatowej deskrypcjami. Jad?c dalej docieramy do prastarej meroickiej ?wi?tyni Amun. Stanowi ona fragment antycznego kompleksu Naga. To co zobaczymy w Naga to ?wi?tynia lwa oraz rzymska kaplica. Nocleg na kempingu w Naga.

DZIEŃ 12

Dzie? 12. Nagaa - Chartum   /   
Po nie?piesznym ?niadaniu ruszamy w drog? powrotn? do Chartumu. Do stolicy docieramy pó?nym popo?udniem. B?dzie czas na prysznic, wypoczynek, kolacj?, spacery po mie?cie i wieczorne zakupy. Pó?nym wieczorem lub w nocy transfer na lotnisko. Nocleg w hotelu w Chartumie.

DZIEŃ 13

Dzie? 13. Chartum - Warszawa   /   
Po?egnanie z Afryk? i powrót do Polski z przesiadk? w jednej ze stolic europejskich.

CENA ZAWIERA:

• uczestnictwo w programie wyprawy
• opiekę polskiego pilota MK Adventure w trakcie całej wyprawy
• pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Sudanu
• transfery lotnisko-hotel-lotnisko
• zakwaterowanie w Chartumie w hotelu 3* ze śniadaniem
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych: w hotelach klasy turystycznej, domach gościnnych i namiotach podczas wyprawy
• 3 posiłki dziennie podczas wyprawy (Chartum śniadania+kolacja pożegnalna)
• transport klimatyzowanym samochodem terenowym, minivan podczas zwiedzania Chartumu
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wyszczególnionych w programie
• serwis anglojęzycznego przewodnika/kierowcy
• prywatny kucharz w trakcie wyprawy
• wymagane, rządowe pozwolenia na zwiedzanie Sudanu
• rządowe zezwolenia na fotografowanie i filmowanie zwiedzanych obiektów
• rejestrację paszportu w Chartumie
• ubezpieczenie KL, NNW oraz bagaż podróżny na czas wyprawy

CENA NIE ZAWIERA:

• biletu lotniczego Warszawa-Chartum-Warszawa
• wizy do Sudanu (40 EUR)
• dodatkowych posiłków i napoi
• dodatkowego nieobowiązkowego ubezpieczenia (od chorób przewlekłych, rezygnacji z wyprawy)
• wydatków osobistych
• zwyczajowych napiwków
• indywidualnych opłat za fotografowanie/filmowanie

Komentując korzystasz z narzędzia Facebooka. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Aby zgłosić naruszenie – kliknij w link „Zgłoś Facebookowi” przy wybranym poście. Regulamin i zasady obowiązujące na Facebooku znajdują się pod adresem https://www.facebook.com/policies
POROZMAWIAJ Z NAMI NA:

Użytkownik: mk.adventure

INNE Z TEJ KATEGORII

Wyprawy
polski pilot

Kamerun z Rezerwatem Dzanga-Sangha (RŚA)

Cena: 3740 EUR
Przelot: ok.3500 PLN
Kamerun, Rep.Środkowej Afryki
Czas: 18 dni
18.01.20 - 05.02.20
Lokalne, wciąż żywe królestwa Kamerunu, animistyczne plemiona Dupa i Dowayo, Mbororo oraz prawdziwa perełka naszej planety - jeden z największych i najdzikszych rezerwatów Afryki: Dzanga – Sangha. W rezerwacie udamy się do położonego w sercu dżungli Dzanga Bai - miejsca, które codziennie przyciąga ogromne stada słoni oraz innych zwierząt. Będziemy też tropić wspaniałe goryle nizinne oraz spotkamy się z ludźmi lasu - Pigmejami Baka. Ta wyprawa to zdecydowanie unikatowa podróż do jednego z ostatnich dzikich miejsc na naszej planecie, gdzie naprawdę mało kto przed nami był.

Partnerzy: